Goed onderwijs volgens de Inspectie

In een document van 191 pagina’s beschrijft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteitseisen die aan het voortgezet onderwijs gesteld worden. Op pagina 31 staat een aantal klip-en-klare aanwijzingen voor effectief didactisch handelen van de docent:

“De leraren creëren in hun lessen een pedagogisch en didactisch passend en stimulerend leerklimaat, waardoor de leerlingen zich veilig voelen en actief betrokken zijn. De leraren tonen hoge verwachtingen van alle leerlingen. Zij zorgen voor een ordelijk verloop van de les en benutten de lestijd efficiënt. De leraren maken het lesdoel duidelijk. Zij monitoren tijdens de les of de leerlingen het beoogde lesdoel al dan niet halen en passen hun onderwijs waar nodig aan. De leraren leggen de lesstof duidelijk uit en geven de leerlingen voldoende tijd om te oefenen met de lesstof. Zij stemmen daarbij de instructie, de verwerking en het tempo van hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van individuele en groepen leerlingen. De leraren geven hun leerlingen gerichte feedback op hun gemaakte werk en op hun leerproces. Zij stimuleren de leerlingen na te denken over hun eigen ontwikkeling.”

Meer lezen over deze en andere indicatoren van goed onderwijs? Ga dan naar Het Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs.

Basisvaardigheden onder druk

Bij vwo-leerlingen en in iets mindere mate havo-leerlingen is sprake van een verdere daling van basisvaardigheden. Leerlingen op de havo en het vwo die in 2022 slaagden voor hun eindexamen deden dat vaker dan voorheen met een onvoldoende voor Nederlands. In de onderbouw havo/vwo zien we ook een daling van de basisvaardigheden.
Daarentegen behaalden leerlingen op het vmbo in 2022 weer vaker een voldoende voor Nederlands. Deze positieve ontwikkeling zien we echter nog niet bij de taalvaardigheid van vmbo-onderbouwleerlingen. Nog steeds halen veel leerlingen in de onderbouw niet de fundamentele niveaus voor taal en rekenen. Lees de hoofdlijnen in het rapport De Staat van het Onderwijs 2023.

Taaladviezen

Taaladvies.net geeft antwoord op concrete vragen over taal en spelling. Ook Onze Taal behandelt allerlei taalkwesties en biedt een ruime hoeveelheid taaladviezen die zowel alfabetisch als thematisch te benaderen zijn.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als taalonderwijs