Privacy-verklaring

Hogeland Educatief hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we u informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Hogeland Educatief houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe nemen we de volgende maatregelen: 

– Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

– Verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Wij wijzen u actief op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.


Hogeland Educatief is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring vragen heeft, kunt u deze doorgeven via het contactformulier op de website https://www.ekens.nl/contact/.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hogeland Educatief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– administratieve doeleinden,

– communicatie over de opdracht, offerte en/of uitnodigingen,

– het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/ offerte.

Voor de bovenstaande doelen kan Hogeland Educatief de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– voornaam

– tussenvoegsel

– achternaam

– adresgegevens

– (zakelijk) telefoonnummer

– (zakelijk) e-mailadres

– geslacht


Uw persoonsgegevens worden door Hogeland Educatief opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna uitsluitend in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar, in verband met de wettelijke bewaarplicht voor de Belastingdienst.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derden voor het verzorgen van de jaarrekening en belastingaangifte.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals de volgende:

– Alle personen die namens Hogeland Educatief van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

– Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Bewaartermijn
Hogeland Educatief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website https://www.ekens.nl/contact/.

Hogeland Educatief