Alternatieve taaldoelen Nederlands

Er gaapt een kloof in het vak Nederlands tussen de retoriek (‘wij doen alles’) en de praktijk (veel belangrijke taalvaardigheden komen niet aan bod). Daarom zijn in een pdf-document negen alternatieve taaldoelen geformuleerd die deze kloof willen dichten. Anders dan bestaande taaldoelen beschrijven deze alternatieve taaldoelen expliciet de omvang en frequentie van het aanbod van taalvaardigheden. De negen taaldoelen dekken de taaldoelen die in de afgelopen dertig jaar de revue zijn gepasseerd in het basis- en voortgezet onderwijs.

Conceptkerndoelen Nederlands

Op 28 september 2023 nam demissionair minister Mariëlle Paul de conceptkerndoelen Nederlands in ontvangst. In 2024 worden de conceptkerndoelen beproefd op bruikbaarheid in primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Naar verwachting worden de kerndoelen in 2025 definitief vastgelegd in wetgeving.

Basisvaardigheden onder druk

Bij vwo-leerlingen en in iets mindere mate havo-leerlingen is sprake van een verdere daling van basisvaardigheden. Leerlingen op de havo en het vwo die in 2022 slaagden voor hun eindexamen deden dat vaker dan voorheen met een onvoldoende voor Nederlands. In de onderbouw havo/vwo zien we ook een daling van de basisvaardigheden.
Daarentegen behaalden leerlingen op het vmbo in 2022 weer vaker een voldoende voor Nederlands. Deze positieve ontwikkeling zien we echter nog niet bij de taalvaardigheid van vmbo-onderbouwleerlingen. Nog steeds halen veel leerlingen in de onderbouw niet de fundamentele niveaus voor taal en rekenen. Lees de hoofdlijnen in het rapport De Staat van het Onderwijs 2023.

Taaladviezen

Taaladvies.net geeft antwoord op concrete vragen over taal en spelling. Ook Onze Taal behandelt allerlei taalkwesties en biedt een ruime hoeveelheid taaladviezen die zowel alfabetisch als thematisch te benaderen zijn.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als taalonderwijs